SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Morön Bollklubb

Medlemsinformation

Medlemsavgift: 250 kronor
Stödmedlemsavgift 150 kronor

Deltagaravgiften för barn som är 6-7år är 525 kr

Deltagaravgiften för barn som är 8-12 år 1050 kr.
Deltagaravgiften för ungdomar 13 år och äldre 1 750 kr.

Herr A och Dam A betalar endast medlemsavgiften

 

Vad ingår i medlemsavgiften? Du blir försäkrad när du spelar fotboll och har rösträtt vid årsmöte. Du erhåller även rabatter hos en del av våra samarbetspartners bl.a Intersport.

Vad ingår i deltagaravgiften? Pengarna ska hjälpa till att betala planhyror, domare, fotbollar, bollsäckar, västar, koner, skötsel av våra gräsplaner, anmälningsavgifter till seriespel, kanslibyggnadens kostnader, personalkostnader m.m.

Vad är en stödmedlem? En stödmedlem är en person känner att de vill stödja Morön BK, men inte spelar i något lag. En stödmedlem har precis som

en vanlig medlem full rätt att rösta vid årsmötet.

 

Har ni frågor mejla till:
<b>Mail:</b> <a href="mailto:info@moron.se">info@moron.se</a></p></b>
Detta gäller för år 2023

STADGAR

STADGAR fastställd 2019-12-05

För den ideella föreningen Morön Bollklubb, med hemort i Skellefteå kommun.

Bildad 1935. Stadgarna senast fastställda/ändrade av extra årsmöte 5 december 2019.

1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med, "Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund" (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att bli:
SVERIGES MEST VÄLMÅENDE BREDD OCH ELITFOTBOLLSFÖRENING FÖR ALLA

VÄRDEGRUND: SAMVERKAN, MÅNGFALD OCH ENGAGEMANG

FRAMGÅNGSFAKTORER: INTÄKTER, KOSTNADER I BALANS OCH ALLTID I FOKUS, STYRELSE, KANSLI SAMT LEDARE SOM GENOM DIALOG DRIVER EN VERKSAMHET I SAMSYN.

Föreningen ska bedriva följande idrotter:
Fotboll, herr- , dam och ungdomsfotboll,
Futsal, dam och herr ,
Parasport, dam och herr.

Föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är: MORÖN BOLLKLUBB...03028
Föreningens organisationsnummer är: 894700-1049
Föreningen har sin hemort/säte i SKELLEFTEÅ KOMMUN

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
SVENSKA PARASPORTFÖRBUNDET

och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i Västerbottens Idrottsförbund inom vars område föreningens hemort är belägen samt i Västerbottens Fotbollförbund inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Förenngens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enksild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, DF, SF, eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom ifall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t. ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbarrt skickas till vederbörande SF.

2 kap. FÖRENINGENS MEDLEMMAR

1 § Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökandeen kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på anat sätt skada föreningens intresse.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem
- ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organistationers stadgar, tävlingsregler och beslut.
- ska betala de avgifter som beslutats av föreningen
- godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenligt verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §
- har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Medlemsdeltagande i tävlingsverksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlemsdeltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen endast delta om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 § Uteslutning m.m.
Medlem får, u tan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräcklinga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsens angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dragar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutiligt avgjort.

3 kap ÅRSMÖTE

1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast 3 veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning avv föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorerrnas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas till årsmötet
Såväl medlem som stsyrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutsförhet (alt 1)
Årsmöte består av nrävarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadsshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

eller

3 § Sammansättning och beslutsförhet (alt 2)
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn.
Medlem får företrädas av annan röstberättigad medlem som ombud. Sådant ombud, som får företräda ett obegränsat antal medlemmar, ska senast två månader före årsmötet till föreningen meddela att hen står till förfogande som ombud. Medlem som önskar bli företrädd av sådant ombud, ska senast dagen före årsmötet till föreningen anmäla vem hen utser till sitt ombud. Medlem har alltid rätt att senast vid årsmötets början återkalla sin anmälan.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
- att medlemmen under mötes året fyller lägst 12 år
- att medlemskap beviljats minst två månader före årsmötet
- att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sesnaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets- /räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) en suppleant (ersättare) för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
f) samt ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte nrä en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ?

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden ine röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

4 kap VALBEREDNING

1 § Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valeredningen. Anslås på hemsida www.moron.se
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande valnomineringen.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap. REVISION

1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret sam till styrelsen överlämna revisionsberättelse senst 14 dagar före årsmötet.


6 kap. STYRELSEN

1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerade ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar - svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen.
- tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §
- förbereda årsmöte.

Ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka attt styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitteé eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN

1 § Komitteér, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan
Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer:
- Fotbollssektion

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer.....................................

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper

2 § Instruktioner
Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion elle rpå annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Budget och verksamhetsplan
Sektion/kommittée för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittéen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verkamheten.

4 § Återrapportering
Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrrelsen ggenom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

RF:s STADGAR (utdrag)
1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrottens verksamhetsidé (2015)
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet

Definitioner och konstateranden:
Idrott är:
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av:
träning och lek, tävling och uppvisning
Idrotten ger:
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott:
i självständiga föreningar och förbund osm tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott:
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25. Med vuxenidrott avser vi idrottt för dem som är över 25 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är presstationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer:
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnens rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sin förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på RF:s hemsida

1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

Klubbens historia

1935
Morö Bollklubb bildades vid ett sammanträde i ett torvsjul norr om nuvarande OK-stationen vid E 4 (kassaomsättning 55 kronor). Eldsjälen var Elof Burman och övriga initiativtagare var Bernhard, Karl- Evert och Bertil Burman, Sixten, Seved och Sven Andersson, Gunnar och Alvar Stenlund, Sven-Erik Lindgren och Karl-Erik Hedlund. Anledningen var suget och längtan efter egen idrottsförening.

1936
Elof Burman, ordförande, vidmakthöll livsandarna i klubben. (Kassaomsättning 88:15). Morö BK:s 1:a fotbollslag: Elof Almström,Erik Wiklund, Karl Lindblom, Alvar och Gunnar Stenlund, Ivar, Seved och Sven Andersson, Bernhard, Karl- Evert och Bertil Burman.
Hyra för plan (lägda) norr om E 4: 100:-/år, vid torvskjulet. Inköp av fotboll: 10:85, träningsboll 2:-.

1937
Sixten Andersson ordförande. Fotboll spelades nu på en förhyrd lägda (numera Skogsvallen). Tore Jonsson spänner upp juteväv för gratisåskådare. Tores arvode: Gratis entré hela året. Inköp av förbandslåda 5 kr, rep av fotboll 1:35, mjölk och bullar till spelare i laget 1:80. Inköp av tröjor och strumpor till laget 82:50. (Kassaomsättning 717:36).

1938
Kassaomsättningen steg till 1170:06. Harry Bergmark ordförande. Morön hemförde Skellefteserien i fotboll. Serien tillkom på Moröns initiativ, förutom Morön, deltog Ostvik, Kåge, Hjoggböle, Örviken, Byske, Myckle och Ursviken. Starka supportrar var Byggmästarna Alfred och Sven Boström, samt Alexander Lindgren, åkare Alvar Boström samt Fridolf Lindgren. Mat till skidlöparna 2:25, målribbor 90 öre. Material 6:- för att tillverka en anslagstavla. Fotboll spelades på nuvarande Skogsvallen.

1939
Ordförande Elof Burman. Skogsvallen hyrdes två år av Nils Lundberg, Hedensbyn. Morön hade vägrats tillträde till Norrvalla enär Morön tillhörde Skellefteå strand municip. Norrböle vann pojkmatch över Morön efter tre timmar med 6- 5 i Fårhägnan. Domaren saknade klocka. Lagledare var Sten- Olov Tjerngren. 1939 bröt andra världskriget ut och det tog ytterligare fem år innan det blev fred. Av naturliga skäl kom verksamheten att ligga lågt.

 

1940
Under krigsårens början var skidintresset stort. Morön deltog i byalagsstafetter och övriga skidtävlingar. Träffpunkten var Mobergs Café på Morön. (Nuvarande Blomstervägen). Skidåkarna var Almar och Allan Nyström, Bertil Burman (även vallningsexpert), Bertil och Lennart Lundberg, Bertil och Birger Lundgren. Bandy spelades på Skellefteälven nedanför Moröns skola.

1941
Morön hade inget annat val än att skaffa sig en egen idrottsplats. Skogsvallen breddades, medlemmarna arbetade långt in på mörka kvällarna. Klubbens damer bjöd på kaffe och våfflor. Arbetet bestod av stubb och stenbrytning, schaktning med häst, grovplanering samt påläggning av matjord. åkaren Gösta Boström ställde upp med lastbil. Bidrag erhölls från RF:s idrottsplatskommitté, men endast under förutsättning att erfoderliga timmar med gratisarbete utfördes. Junior och pojkfotbollen tog form.

1942
Morön tog steget ut och Skogsvallen inköptes av Nils Lundberg, Hedensbyn, köpesumma 4000 kr. Andelsbevis på 10:- såldes. Vidare lånades 3000 kr i bank. Arbetet med fullstor plan kunde verkställas.

1943
En sammanslagning med Bergsbyn SK ventilerades. Krigsåren lämnade vida spår i verksamheten. Drivfjädern var ett starkt fotbollslag. Broderskap kännetecknades klubbarna. Inkomstkällan var teaterverksamheten i Moröns skola.

1944
Sammanslagningsförhandlingarna med Bergsby SK gick i lås och den nya klubben fick namnet, Morö-Bergsby SK. Ordförande blev Elof Burman och vice ordförande Ernst Johansson. Fotboll spelades på Gunsen i Bergsbyn.

1945
Skogsvallen invigdes tack vare 5000 frivilliga arbetstimmar av medlemmarna. En 10-års jubileumspresent. Invigningen förättades av folkskoleinspektör G. Wara- Grape. Invigningsmatchen gick mot Sunnanå SK, vinst med 2-1. Damhandbollslaget mötte även SSK och segersiffrorna var även här 2-1. Domare i fotbollsmatchen var VFF-ledamoten K. H. Wikström (sign. Puttrik), som även överlämnade diplom till klubben.

1946
Morön förlorade bröderna Ernst och Evert Johansson till Skellefteå AIK. En sensation i fotbollskretsar. Ordförande Elof Burman ifrågasatte om amatörreglerna hade efterlevts. Morön vann damhandbollsserien. Damlaget: Ulla Johansson, Barbro Lundgren, Elsy Andersson, Ingrid Hällgren, Vanja Marklund, Birgit Holmkvist Anna Lundgren, Alice Forsberg, Gerd åström och Astrid Holmström.

1947
En fristående ungdomsavdelning bildades. Bernth Hedqvist var drivande kraft. Den första internationella matchen spelades på Skogsvallen mot Drott, Jakobstad, förlust med 3-2. Klubblokal hyrdes av HSB, Storgatan 108, kostnad 20 kr i månaden.

1948
Morön gästades av Stålkamraterna från Mo i Rana. Ungdomsavdelningen redovisar ett gott resultat som för upp klubben till en av länets starkaste. Morön bedriver teaterverksamhet på amatörnivå i Moröns skola, Hasse Jonsson primus motor.

1949
Moröns första Norge-turné. En busslast aktiva och medlemmar. Bodö var målet i Hemsyn, Saltdal. Morön ledde i halvlek med 6-1. Norske domaren skulle utbytas, Bibo då vaken ytter; samme domare dömer hela kampen, och så blev det. Resultat: Morövinst 7-1.

 

1950
Morön leddes av gamle trotjänaren Bernhard Burman (en eldsjäl av renaste vatten). Efterkrigsårens tillväxttakt med andra fritidsintressen ingav farhågor. Bodö BK gästade klub ben. Morön flyttas upp till div IV (15-års jubileum avh.)

1951
Ordförande Kurt Lundqvist, duktig fotbollsmålvakt, fick göra hela grovjobbet (ordnade allt på Skogsvallen). En Morö-ledare med färg, utan perspektiv på ära och berömmelse, axlade klubbens bördor. Större klubblokal på önskelistan, mycket beroende på ungdomsavdelningens starka utveckling.

1952
Morön hyrde större klubblokal Nygatan 111 (nu Biboköps lagerlokal). Framgångar för herrhandbollslaget: Tommy Öqvist, Torsten Nyström, Bernth Hedström, Sverker Strömberg, Kjell Lundgren, Gunnar Boström, Sigfrid Dahlberg, Bertil Lundström, Gösta Hedmark, Kurt Lundqvist, lagledare Gerhard Burman.

1953
Bernth Hedqvist, ordförande, instiftade spelarmärken i guld, silver, brons i fotboll. Gång ny sportgren, som rönte stort intresse och Henry Wahlberg var det stora glädjeämnet. Morön har nu 170 medlemmar.

1954
Moröns andra fotbollsturné till Norge. Målet var Melbo, Bodö, Svolver, Kabelvåg, tre vinster en förlust, lagledare Gottfrid Hedlund säger: På fisketrålaren emellan Melbu-Bodö serveras mat. På Westfjorden fick måsarna allt, sjukast var färdledaren Bibo Boström.

1955
Elof Burman en pionjär inom klubben, utnämndes till hedersordförande. Göte Marklund nu framgångsrik ungdomsledare. Morön firade 20-års jubileum på Perssons Festvåning. Bernhard Burman erhöll förtjänstmedalj i guld.

1956
Morön stod inför ett krisår. Intresset för verksamheten har sjunkande tendens och det blir allt svårare hålla föreningen vid liv. Styrelsen utlyste ett katastrofmöte, en för klubben mycket prekär situation. Bristen på ledare var ett problem. Det beslöts därför att ta krafttag för att åstadkomma en positiv utveckling för klubben. Närvarande vid detta möte: Bernhard Burman, Birger Boström, Gerhard Burman, Kurt Lundqvist, Kjell Lundgren, Werner Johansson, Gustav Johansson, Wiktor Ögren, Alvar Stenlund, Birger Andersson, Tore Jonsson, Martin Jonsson, Olle Nygren, Seved Andersson och Arne Johansson.
Vid detta möte valdes till valberedning Kjell Lundgren och Alvar Stenlund.

1957
Birger Boström, ordförande, skisserade upp en långsiktig plan, som får Morön på fötter igen. Gustaf Hedberg, Hedensbyn, nära Skogsvallen fick i uppdrag att tillverka tre lotterikiosker att placeras i stadens centrum. Ekonomin ljusnar och verksamheten skjuter fart. Morön önskar en egen ishocheybana, för sina ungdomskullar. Moröns juniorer ser Sverige-Danmark på Råsunda, som tack för seriesegern. Ungdomsavdelningen 10-års jubilerar.

1958
Morön tog ett kliv in i rymdåldern. Morö-sputniken Adam 12 sändes upp vid en isgala vid Getberget. Tore Jonsson avfyrade den starka raketen, som syntes över hela staden med omnejd. Speaker var Birger Boström, nettobehållningen blev hela 784 kr. Svolvers IL gästade åter för att möta Morön på Skogsvallen.

1959
Morön hemställde till Skellefteå stad om bidrag på 15000 kr, för att uppföra en egen ishockeybana på Skogsvallen.
Kassa omsättningen var nu uppe i 30 000 kr. En medlemsoffensiv inleddes i östra stadsdelen, då främst i dom nya höga Getbergshusen.

 

1960
Ishockeybanan färdigställdes i anslutning till Skogsvallen. Morön var arrangör av Trivselkvällar på Nordanå med tidningen NV och Träff-Eje, 6200 kr i nettobehållning. 25-års jubileum avhålles.

1961
Morön på offensiven. Bibo marknadsför klubben med framgångsrika slogan: Med ungdom- För ungdom. Anders Ögren går till SSK. Einar Rönnskär lämnar AIK och spelar för Morön.

1962
Morön framsynt följer Moröområdets starka utveckling och inviger ny klubblokal, Morögatan 17. (Föräldrarna i Getbergshusen slipper vara ängsliga för sina ungdomar genom att de inte behöver ta vägen över järnvägen.) Ishockeylaget vinner div. IV och tar steget upp till div. III.

1963
Morön kan notera att ungdomsunderlaget i Moröområdet ständigt ökar genom nybebyggelse kring Moröhöjden. Moröns pojklag åker på Norgeturné, lagledare Göte Marklund. Resan blev en stor succé, Morön förblev obesegrade.

1964
Moröns TV-puckare Kenneth Holmstedt och Hans-Gunnar Skarin hyllas vid en träff i klubblokalen. Göte Marklund belönas av Rundturen (Sportjournalisternas pris).

1965
Morön utkommer med egen klubbtidning, (Jubileums-Extra). Redaktör: Birger Boström. Morön vinner div.V och junior-DM (klubbens första). 30-års jubileum avhålles.

1966
Morön måste även år 1966 förvalta Skogsvallen och ishockeybanan med höjt anslag. Förhandlingar hade kommit i gång för att överlåta Skogsvallen till Skellefteå stad. Medlemmarna hänsköt den viktiga frågan till styrelsen.

1967
Morön börjar med Bingospel på gamla Travrestaurangen. Hedersordförande Elof Burman går ur tiden, hedras vid årsmötet. Skogsvallen skall överlåtas till Skellefteå stad. Morön får förtur på en av spelplanerna.

1968
Moröns damklubb börjar sin verksamhet, med ett startkapital på 2000 kr. (Till dags dato har damklubben stött ungdomsverksamheten med cirka 150 000 kr). Arbetet med handarbeten, samt medlemsbingo, julmarknader. Styrelsen: Fanny Jonsson, Signe Lundgren, Gunbritt Lindqvist, Else Berggren, Gunborg Johansson. Damklubben ansvarar även på Skogsvallen i samband med matcher, försäljning av varmkorv samt kaffe.

1969
Moröns egna pojkserier i fotboll sväller ut, under våren och hösten samlades 12 lag i olika serier. Kontakt knytes till skolorna- en rekryteringskälla till pojklagen och inom en framtid är ungdomarna från skolorna aktiva spelare eller ledare i klubben.

 

1970
Två Metropolitan flygplan fullastade med Bingofantaster från Stockholm gästade Rekord-Bingo 1 juni 1970. Morön anordnar stor föräldraträff i Moröns skola och informerar om verksamheten. Morön arbetar för en meningsfull sysselsättning där ungdomarna skapar sig ett gott kamratskap. Morön känner ett stort socialt ansvar mot samhället, enär ”Östra stadsdelen” växt förutom, Getberget, Moröhöjden, men även Morö Backe.

1971
Morön bildar en ungdomssektion på skidor. Barmarksträning på hösten. Vintertid skidträning och klubbmästerskap. Morön deltar i Skellefteå kommuns skidserie. Drivande krafter var Sture Carlsson, och Kjell Holmlund. Seniorishockeyn läggs ned, denna idrottsgren var för kostnadskrävande.

1972
Morön heltidsanställer Staffan Lindmark som föreningsinstruktör. Den gode Staffan har fått sin ungdomsfostran i klubben. Staffan, 12 år gammal, visade redan då goda ledaregenskaper. Lagledare för Inter i pojkfotboll och Toronto i pojkhockey (knatteserierna). Morön tar detta viktiga steg och rustar för framtiden.

1973
Klubbens skolor populära. Morön aktiverar ungdomar genom hockey- skridsko- och fotbollsskolor. Vintersporterna samlade 170 ungdomar. Fotbollsskolan rönte största intresset, 200 ungdomar dagligen. Staffan Lindmark organisatör och har god hjälp av föräldrar till dom aktiva ungdomarna.

1974
Moröfotbollen har blivit mycket stabilare. Morön vinner div. V och flyttas upp till div. IV. Ledarstaben som har arbetat intakt under några år och kunnat skörda framgångar var Hans Lindström, Staffan Lindmark, Mats Bohman, Bengt-Olof Hedman och Tor Staffansson. Målsättningen är att inte åka upp och ned i div. IV utan ta steget upp till div. III.

1975
Morön erhåller Trygg-Hansas 60- årsfond, stipendium för förtjänstfullt ungdomsarbete. Morön deltar med pojklag i Gothia Cup i Göteborg. Volleyboll en ny sport ser dagens ljus i klubben. 40-års jubileum avhålles och jubileumstidningen utkommer. Ansvariga är Staffan Lindmark och Birger Boström.

1976
Föräldrarna in på allvar i klubben. Morö-fotbollens nya rubrik- namn blir Morö-Bajen. Morön ordspråk i budskapet om målsättning till ungdomar och föräldrar är inte konstlad, utan rakt på sak, ett ordval, som håller i längden. Moröns förste Vasaloppsåkare är Ingemar Nilsson.

1977
Morön börjar med intern ledarutbildning. Föräldraträffar om, orientering, hockey- och fotbollsskola för ungdomar. Moröklubben får lärarebesök s.k. studiedagar. Fortbildningskurser för fotbollsledare.
Morön vann DM i volleyboll för seniorer.

1978
Morön förlägger fotbollsträningen till London. Ansvarig är fotbollstränare Johnny Schank. Målsättningen är att inom två år vinna div. IV. Hedersordförande Bibo åker med, som tillika i sin tur bjöd med sin norske fotbollsvän Per Störerssen, Svolver. Det kan nämnas att den resvane Bibo rånades på börsen efter höjdpunkten vänskapsmatchen England-Brasilien på Wembley. Förutom Morön inkvarterades Skellefteå AIK, Gimonäs och Byske på samma hotell.

1979
I Svenska Cupfotbollen gästade exallsvenska Helsingborgs IF Skogsvallen och vann med 3-2, avgjorde i sista förlängningsminuten. Morön bjöd på hårt motstånd med sin gladfotboll och ledde i första halvlek med 2-0, inför storpublik. Morön infriade förväntningarna och vann div. IV.

 

1980
Morön uppflyttas till div. III, men klarar inte förnyat kontrakt. Rolf Rundström gör Moröns första div III-mål någonsin.
En intern ledarutbildning startade för klubbens ungdomsledare. Morön utreder byggandet av eget klubbhus i anslutning till Skogsvallen. Georg Nilsson var den centrala organisatören.

1981
Moröns juniorlag i fotboll tog storslam, hemförde såväl serie, DM som Norrlandsmästerskapet (NM). Klubbtidningen Moröbergaren utges i 4000 exemplar, fyra gånger/år. Klubbhusbygget på Skogsvallen påbörjas. Georg Nilsson och Birger Holmstedt ansvariga och axlar byggmästarrollen med Tage Andersson som kontrollant.

1982
Klubbhuset på Skogsvallen stod klart och invigdes av kommunfullmäktiges ordfö rande Allan Boström. Morön vinner åter div. IV och tar steget upp till div III. Elljusspåret färdigställdes i egen regi i Bergsbyn. Morön bedriver företagarinformation.

1983
Moröns juniorlag (pojkar) deltar i en fotbollsturnering i Brasilien, på rekommendation av Svenska Fotbollförbundet. Morön får Lions Club stipendium på 3500 kr. Moröns första Dam A-lag i fotboll deltar i seriespel. Supporterklubben skall återupplivas, med Helge Asplund som drivande kraft.

1984
Fotbollen satsar seriöst. Morön anställer Thomas Borg som fotbollstränare. Morön samarbetar med SPOLA-KRÖKEN-KAMPANJEN (Systembolaget). Morön arbetar med ett nytt målsättningsprogram, för verksamhetens inriktning i framtiden.

1985
Morön 50-års jubilerar med jubileumsaktiviteter. Gästas på Skogsvallen av det kända TV-laget med Bengt Bedrup i spetsen inför rekordpublik, 2700 personer. Domaren Bibo utdömde en straffspark för TV-laget, slog den själv via stolpen i mål. Morön vinner junior-DM i fotboll. Damerna vinner div. III. 50- års jubileum avhålles i Norrhammarskolan. Hedersordförande Bibo tackade klubben för första halvseklet och önskade klubben lycka till andra halvseklet. Bibo hoppade genom ett plakat med denna lyckönskningstext.

1986
Engelska ligacupmästarna Norwich gästar Skogsvallen. Rolf ”Gruvan” Rundström anställs av klubben.

1987
Gubben Fuhrman NV:s sportchef berättar, Morön är som att komma hem till mamma. Sponsorer åkte till Stockholm för att titta på VM-kval matchen Sverige-Italien. Morö/Bergbyns SK försvinner och Morön Bollklubb blir nytt klubbnamn. OS-landslaget, med bl.a. Jonas Thern, Anders Palmér, Leif Engqvist, Leif ”Foppa” Forsberg, Janne Hellström och Mikael Andersson, tränar på Skogsvallen inför OS-kvalmatchen mot Spanien.

1988
Susanne Hedberg lämnar Morön för att spela allsvenskt i Sunnanå. Moröns B-pojkar vann Bredåker Cup. Lasse Holmstedt ådrog sig en mycket allvarlig leverskada under en seriematch mot Piteå. Andreas Karlsson i landslagstest vid Halmstadslägret för pojkspelare.

1989
Morön köper en loge belägen vid Svedjevägen, som uppfördes år 1884 och stod då på mark tillhörande Skogsvallen. Morön vinner div 3 och går upp till div 2 Norrland. Tränaren Calle Rostö slutar, Christer Carlsson tar över.

 

1990
Moröbergaren firar 10 år som klubbtidning. Ordförande Leif Bingebo deltar i Berlin Marathon. Ola Rönnblom gör Moröns första mål i div II.

1991
Klubbhuset byggdes ut med 180 m2. Sisu blir fasta hyresgäster. Black Army och allsvenska AIK gästar Skog svallen i åttondelsfinal i Skandia Cup. Juniorerna förlorade mot Djurgårdens IF i J-SM.

1992
Klubbhusets utbyggnad står klart, mycket tack vare Birger Holmstedt och många medlemmars ideella arbete. Göte Marklund avled efter en tids sjukdom. Fotbollens talangskola ”en jättesucce”. Som drivande kraft var Staffan Lindmark. Lasse Holmstedt passerar Staffan Lindmark i Moröns prestigefyllda spelarpoängliga.

1993
Morödamerna tog klubbens första seniorDM-tecken, slog ut SSK 2-1, Kusfors 5-0, Bergsbyn 9-0, semifinal och i två finalmatcher Betsele IF. Kenneth ”Kega” Isaksson engageras som tränare för herrlaget. Georg Nilssons hjärta orkade inte längre. Georg avled den 30 november.

1994
Svenska VM-Hjältarna (brons USA) gav ståpäls vid Gothia Cup invigning. Moröns pojkar 16 firade 20-års jubileum med Gothia Cup. Mattias Granstöm provspelade för engelska proffsklubben Doncaster Rovers.

1995
Klubben värvar engelska proffset Paul Daughtry från Hartlepool United. Damlaget åker ur div II medan herrlaget får kvalspela för att hålla sig kvar. Morön BK 60-års jubilerar och blickar tillbaka under decennier. En jubileumstidning utkommer och skall bevara och sammanställa uppgifter om klubbens historia och verksamhet.

Morön BK, herrar ramlar ur division 2. En diskussion om ett samarbete med Skellefteå AIK Fotboll inleddes. Diskussionerna havererade och tre personer lämnade fotbollsektionens styrelse.

Moröjuniorna segrade i inomhus turneringen i Piteå, Vinterfestivalen.

1996
Moröns herrar vinner Sunnanåcupens final med förkrossande 4-1 över Skellefteå AIK. Två morötjejer, Marie Lodin och Hanna Lindmark åker till USA för fotbollsspel och studier.
Moröns herrar vinner DomarCupen och i serien slåss man om seriesegern men hamnade till slut på en kvalplats. I kvalspelet blir det vinst och åter en plats i division2.

Mats Barkemo lämnar Morön för GIF Sundsvall.

1997
Morön BK startar ett privat lokalt postbolag, Morön Utdelning AB, MUAB. Morön vinner SuinnanåCupen och Moröns juniorer, BergsbyCUpen. Moröns damer vinner OK cupen i Arvidsjaur.
Moröns damer spelar i division 3 och betraktas som favoriter till seriesegern. Det blir serieseger och en plats i division 2. Herrarna blir 4:a i division 2 efter en fantastisk upphämtning under höst-omgången.

1998
Moröns damer och Moröns herrar segrar i SunnanåCupen genom finalvinster över Sunnanå SK.
Vid årsmötet beslutas om att avveckla postbolaget MUAB. Orsaken är det dåliga ekonomiska resultatet orsakat av allt för svår konkurrens från det statliga Posten. I oktober begärs bolaget i konkurs.
Moröns herrar ramlar ur division 2, men får en friplats i div 2 eftersom ett Luleå lag degraderas på grund av ekonomiska svårigheter. Morön och Skellefteå AIK diskuterar samarbete men dessa diskussioner ger inget resultat.

1999
Moröns herrar åker ur division 2 efter att ha hamnat på näst sista plats. Moröns damer vinner division 2 och går upp i 1:an. Damerna förlorade bara en match !

 

2000
Hanna Ljungberg, UIK sänkte Moröns damer i DM, inohusfotboll. Moröns damer debuterar i division 1 genom att spela oavgjort mot Sundsvall, 2-2. Moröns herrar slog Skellefteå  AIK i domarcupen och Moröns A-flickor gick till final i Gothia Cup, Göteborg. Där blev det förlust mot Calgary Outsiders med 0-3. Moröns damer slutade på 5:e polats i division 1 och herrarna på 6:e plats i division 3.

2001
Moröns damer åker ur division 1.

2002
Moröns herrar hamnar på kvalplats men blir kvar i division 3 efter att IFK Sundsvall målat i 91:a minuten och därmed blir det division 3 för Morön BK.
I oktober offentliggörs ett samarbete mellan Skellefteå AIK Fotboll och Morön BK:s herrar.

2003
Moröns herrar vinner DM och efter ett gruppspel  i Luleå går Morön BK vidare till finalspel, inomhus, five a side, i Borlänge. Där når Morön BK efter segrar mot Cafe Opera, IFK Ystad finalen mot Degerfors. Degerfors vinner med 6-5.
2004
Moröns herrar spelar i division 3 norra. Ett föryngrat damlaget slutade på 5:e plats i division 2 Norra Norrland. Kvalplatsen var in om räckhåll fram till 4:e omgången från slutet då man förlorade mot Piteå. Citykamraterna, är fr om säsongen 2004 Morödamernas farmarlag. Nu då laget är ett farmarlag har man börjat om från division 5. Detta unga lag vann division 5 utan förlust vilket var mycket imponerande. Nu väntar division 4. Herrjuniorerna kvalificerade sig till 2005 års juniorallsvenska.


2018
Herrarna drar sig ur division 2 och tar över andralagets plats i div 4. Man vinner serien och avancerar till div 3. Damlaget vinner div 1 och avancerar för första gången till Elitettan!
2019
Damlaget debuterar i Elitettan och lyckas hålla sig kvar. Herrlaget vinner återigen serien och avancerar till div 2. I och med damernas elitlag får Morön möjligheten att anmäla ett lag till F19-serien, där slutade man på fjärde plats i serien. Herrarnas andralag vinner div 5 och avancerar till div 4.

2022

Vid ett extra årsmöte tas beslutet att lägga ner Elitettanlaget och i förlängningen även F19-laget. Detta innebar också att vi för första gången på länge inte hade något damlag i Morön. Herrarna tuffar på i div 3 och slutar 6a. Det här är året då Morön säljer sitt klubbhus till Skellefteå Kommun.

2023

Morön startar upp ett nytt damlag som spelar i div 3. Herrarna fortsätter sitt spel i div 3.

Om klubben

Klubben har sitt säte i egna lokaler på Gruvgatan 15 invid Skogsvallen. Här finns en klubblokal som bl a hyser ett kansli med 3 anställda. Dessutom äger klubben en loge belägen på Morö Backe. Föreningens idrottsliga verksamhet utgörs till största delen av fotboll.

Organisation
MBK’s organisation består av en styrelse och därunder en fotbollssektion, en ungdomssektion och ett kansli.

Ekonomi
Föreningen har from år 2008 vänt ett ekonomiskt minusresultat under ett flertal år till ett positivt verksamhetsresultat. De största inkomstposterna är sponsring och reklam, medlems- och deltagaravgifter, aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet samt diverse bidrag från kommunen och AMS. De största utgiftsposterna är personalkostnader, resekostnader, domararvoden, hyra för planer och lokaler samt spelarmaterial.

Medlemmar
För att vara med i klubben betalar man en medlemsavgift på 250 kronor per år. Vi har f.n. totalt c:a 900 betalande medlemmar. I vårt medlemsregister finns också vad vi kallar för stödmedlemmar, det är såna som inte är aktiva inom föreningen på något sätt men ändå vill stödja klubben. Av dessa ca 900 personer är 571 män och 360 kvinnor. De sk bidragsberättigade, dvs alla under 25 år, fördelas på 379 pojkar och 270 flickor alltså totalt 649 st. Alla som deltar i någon aktivitet betalar en årlig deltagaravgift på mellan 1050 och 1750 kronor beroende på ålder.


Fotbollssektionen

Herrar
A-lag som spelar i division 3

Damer
A-lag som spelar i division 3

Ungdomssektionen

Fotboll
Här finns 13 pojklag och 12 flicklag i åldrarna 7-16 år. Man spelar i lokala- eller distriktsserier för A-pojkar och A-flickor samt i kommunserien för övriga åldrar. Vi har också ett lag för funktionshindrade som spelar för vår förening. Dessutom deltar man i div. cuper som vintercupen, Piteå Summer Games och det stora målet Gothia cup! Vidare spelar man i DM för olika åldersklasser både inom- och utomhus. Totalt berör denna verksamhet c:a 600 ungdomar vilket innebär att vi är den största ungdomsföreningen i kommunen. Detta kan klaras tack vare ideella insatser av ett 100-tal ungdomsledare. På sommaren anordnas också under några veckor landslagets fotbollsskola för ca 200 ungdomar.

 
 
Våra sponsorer